Skip to main content

Privatlivspolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere hos Kontorhuset Randers ApS

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Kontorhuset Randers ApS (i det følgende betegnet som ”Kontorhuset”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og gælder for kunder, leverandører og samarbejdspartnere hos os. Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:

1) Hvem er Kontorhuset?
2) Hvad er personoplysninger?
3) Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
4) Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
5) Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
6) Hvem deler vi dine personoplysninger med?
7) Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
8) Hvad er dine rettigheder som registreret?

 1. Om Kontorhuset Randers ApS

Kontorhuset er et topmoderne og specialindrettet kontorhotel udenfor Aarhus midtby.

I forbindelse med driften af Kontorhuset indsamler og behandler vi personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Kontorhuset er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Kontorhusets behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Kontorhuset Randers ApS
Rådhusgade 100
8300 Odder
Tlf.: 6966 3456
Email: [email protected]
CVR: 43969277

 1. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning, der kan bruges til at identificere dig. Det kan f.eks. være et navn, en e-mailadresse, telefonnummer, adresse, stilling, lønoplysninger, CPR-nr., IP-adresse m.fl.

 1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold/leverandørforhold og driften af vores virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kontakt oplysninger samt oplysninger vedrørende Kontorhusets (aftaleretlige) rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Kontorhuset ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Kontorhuset indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger. Kontorhuset indsamler følgende kategorier af personoplysninger:

Oplysninger vedrørende kunder: Oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), bankoplysninger, kundenummer, ordrehistorik samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold. Kontorhuset kan desuden indhente oplysninger om fødselsdage og jubilæum på fysiske kontaktpersoner.

Oplysninger vedrørende leverandører og samarbejdspartnere: Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med indgåelse af en leverance eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 1. Brug af dine personoplysninger

Kontorhuset behandler kun dine personoplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

Kontorhuset behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er beskrevet nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger eller modtagere, typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde:

Administration af kundeforhold: Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Kontorhuset som led i driften af Kontorhuset’s virksomhed, herunder kundepleje, fakturering, inddrivelse, markedsføring, kundeanalyse og statistik mv.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold: Administration af leverandør og/eller samarbejdsforhold i tilfælde, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Kontorhuset arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider: Stille vores ydelser til rådighed på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Kontorhuset er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til de til enhver tid gældende om hvidvask.

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om at oplyse os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalings oplysninger), så vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Kontorhuset behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. Kontorhuset behandler kun almindelige oplysninger om dig. Vores behandling af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (f.eks. til modtagelse af nyhedsbreve). Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af din kunde-, leverandør- eller samarbejdsaftale med Kontorhuset. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse som Kontorhuset er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter Kontorhuset til at opbevare al bogførings materiale i minimum 5 år.

Udover ovenstående kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter Kontorhuset til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer, som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som Kontorhuset senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved dit ansættelsesforhold.

 • Vores legitime interesser: Hensynet til Kontorhusets legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. kundeanalyser og segmentering). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt, angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 1. Videregivelse af personoplysninger

Kontorhuset videregiver kun dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold.

Kontorhuset kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inddrivelse, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. Videregivelsen af dine personoplysninger sker på samme juridiske grundlag som selve behandlingen (se pkt. 5).

Kontorhuset tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. Kontorhuset overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 1. Dataintegritet og -sikkerhed

Dine personoplysninger opbevares ikke i længere tid end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Dine oplysninger slettes som hovedregel senest 3 år efter kontraktens afslutning. Dette er for at sikre, at vi kan dokumentere relevante forhold vedrørende aftalen, herunder eventuelle afvigelser af forretningsbetingelser, betalingsvilkår m.fl. Kontorhuset har truffet og implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte adgangen til samt tilgængeligheden og integriteten af dine personoplysninger.

 1. Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Kontorhuset Randers ApS.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. F.eks. kan du ikke få slettet oplysninger som Kontorhuset behandler om dig, hvis Kontorhuset i medfør af lovgivning er forpligtet til at opbevare disse oplysninger.

 • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af samt bl.a. få oplyst, hvad personoplysninger bruges til, og hvem de videregives til.
 • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
 • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.
 • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, hvis behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen baserer sig på dit samtykke. Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail her:

Kontorhuset Randers ApS
Rådhusgade 100
8300 Odder
Tlf.: 6966 3456
E-mail: [email protected] 
CVR: 43969277

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected]

 1. Opdateringer

Kontorhuset evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.